سالها پیش پادکستی از زنده‌یاد بانو ناهید معتمدی گوش دادم که با موضوع 《روح سازی》 بود.‌ ایشان معتقد بودند که سرچشمه‌ی تمام افکار و رفتار ما روحی است که به آنها می‌دهیم. ( معنا‌دادن به زندگی)

در قسمتی از پادکست درباره‌ی شخصی که به دنبال قدرت است صحبت شد.‌ بانو معتمدی بیان کرد که روحِ قدرت، عشق است. ( یعنی شخص برای اینکه به قدرتش روح(معنی) ببخشد ابتدا باید عشق را در خود رشد دهد.)

کسی که به واسطه‌ی شغل، پول، جایگاه اجتماعی یا سیاسی می‌خواهد به قدرت برسد، تا دیده شود و در راس باشد و این جایگاه سرپوشی بر خلاء روحی‌اش باشد، خالی از عشق است.

قدرت واقعی را فردی دارد که تاثیرگذار است. احترام و اعتماد قشر وسیعی از مردم را دارد و در قلب افراد بیشماری محبوب است. به قول ایمان سرورپور:

《 قدرت یعنی به دست آوردن قلب کسانی که ما را دوست دارند.》

شخص تاثیرگذار دریافته که برای به قدرت رسیدن باید عشق را در خویش پرورش دهد. عشق که سراسر وجودش را فرا گرفت، قدرت نمود می‌یابد و دیگر نیازی به نمایش و تهدید نیست.‌