به من می‌گویند نوشتن و تولید محتوا درآمد چندانی ندارد چرا به آن چسبیده‌ای؟!

همیشه این مدل پرسش‌ها از طرف کسانی مطرح می‌شود که نگاه سطحی به همه چیز دارند و موفقیت فرد را با میزان درآمدش می‌سنجند.

موفقیت تعریف آشکاری ندارد و برای هر کس متفاوت است. گاهی در گذر زمان مفهوم موفقیت برای ما تغییر می‌کند. آنچه دو سال پیش موفقیت محسوب می‌شد شاید امروز برایمان بی‌ارزش باشد.

موفقیت از نظر من یعنی الهام‌بخش بودن.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، مشتاق یادگیری باشی.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، شوق‌انگیز باشی.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، بلد باشی خودت را راهبری کنی.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، برروی کار خود متمرکز باشی.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، زخم‌ درونت را بپذیری و درمان کنی.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، تغییر را در عمق تجربه کنی نه در سطح.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، به جهان درونت گوش بدهی.

وقتی الهام‌بخش می‌شوی که، به خودت متعهد باشی.

همانطور که جان آدامز گفته:

هرگاه الهام‌بخش دیگران شدید تا بیشتر بیندیشند، بیشتر بیاموزند، بیشتر عمل کنند و والاتر شوند، شما یک رهبر هستید.