وقتی صحبت از یادگیری می‌شود هر فردی قوانینی را برای خود درنظر می‌گیرد. من هم برای یادگیری آنچه می‌آموزم و تثبیت آن در ذهنم قوانینی دارم.

  1. مطالبی را که میخواهم یادبگیرم به قسمتهای کوچکتر تقسیم می‌کنم.
  2. زمان خواندن یادداشت برداری می‌کنم و از بعضی قسمتها که مشکل‌تر هستند رونویسی می‌کنم.
  3. قسمت‌های مشکل را پس از رونویسی دوباره می‌خوانم  و مرور میکنم تا در ذهنم جا بیفتد.
  4. راجع به آنچه یاد گرفته‌ام می‌نویسم .هر چه بیشتر می‌نویسم گِرِه‌ها باز می‌شوند و موضوع شفاف‌تر می‌شود.
  5. آنچه را یاد گرفته‌ام،یاد می‌دهم .
  6. بیش از دو یا سه پست درباره‌ی آن موضوع محتوای متنی می‌نویسم.
  7. آن را با موضوعات دیگر ترکیب می‌کنم و محتوای جدیدی خلق می‌کنم.
  8. به یک یادگیرنده‌ی دائمی تبدیل می‌شوم و معتقدم در این حوزه باز هم باید بیشتر یاد بگیرم و بیشتر یاد بدهم.
  9. تکرار وتکرار ، تمرین و تمرین
  10. انگیزه و تشویق یکی از ضروریات یادگیری است. این انگیزه را میتوان از گروه دوستان یا افرادی که هم دغدغه با هم هستیم،کسب کنیم.

در مسیر یادگیری چیزی که مهم است داشتن اراده‌ی شکست ناپذیر است. شکست ها درسهایی ارزشمند و چراغی روشن در مسیر یادگیری هستند.

مطالب بیشتر: 

من آموخته‌ام معنای زندگی در درک کردن رنج‌هاست. 

یادگیری فراموش کردن آموخته هاست.

 درزندگی افسوسی وجود ندارد هرچه هست فقط درس است