رشد در لغت به معنی نمو یافتن،رُستن، رویش ،بلوغ و کمال است. وقتی واژه‌ی رشد را می‌شنویم احتمالا یک گیاه در ذهنمان تداعی می‌شود.

یک دانه وقتی در دل خاک قرار می‌گیرد برای رویش باید دردی را تحمل کند .پوسته‌اش شکافته می‌شود و از دلش جوانه‌ای شروع به رشد کردن می‌کند.

مسیر قهرمانی یک فرد رشد یافته ناهموار و دشوار است. او ترجیح می‌دهد سختی‌های مسیر را تجربه کند ورنج سفر را به جان بخرد و ادامه دهد. او قهرمان سفر خویش است ،سفری پر از ماجراجویی،پر از تلخی و رنج وپر از یادگیری .

قهرمان از هر مرحله درسی می‌آموزد، او رشد را در مسیر تجربه می‌کند. هر مانعی که سرراهش سبز می‌شود آزمونی است برای محک زدن قدرت و توانایی او؛ قهرمان آرام و پیوسته پیش می‌رود ؛از ایستایی و سکون بیزار است. هر چالش و هر رنجی را فرصتی برای تغییر و نو شدن می‌بیند؛ او از مسیر می‌آموزد .او در مسیر بارها خسته می‌شود ،گاهی یأس بر روانش چنگ می‌اندازد ،از موانع عبور می‌کند ،می‌داند که هیچ چیز و هیچکس نمی‌تواند او را از رسالتش باز دارد ؛ نیرویی او را به جلو می‌راند، موجی از شادمانی و عشق همواره در وجود او جاریست ،او یک قهرمان است.

 

مطالب بیشتر:

مدل فکری شما چیست؟(ایستا یا رشد) |کلمه ی سال من 

لیستی از توانایی‌ها 

من آموخته‌ام معنای زندگی در درک کردن رنج‌هاست.