http://bitakeyhani.com

از روبرو شدن با چه چیزی در این دنیا دوری می کنی یا می ترسی ؟

از خودت سوال کن . دلیل ترس هایت را پیدا کن. از خودت بپرس و از زوایای مختلف به ترس ات نگاه کن . سعی نکن به سوالات پاسخ دهی ،هر چند که پاسخ همه ی آن سوالها در توست، اما تو فقط بپرس و سوالاتت را مرور کن.

هر روز و روزی چند بار سوالات را مرور کن .دنبال پاسخ نباش. ناخود آگاه تو پاسخ را می یابد کافی ست آگاه باشی .

هر روز از خودت بپرس و سوالاتت را بنویس.

چرا می ترسم ؟

چه کاری می توانم برای رهایی خودم انجام دهم ؟ 

این ترس چه ضررهایی برای من داشته است ؟

آیا فایده هم داشته ؟ چه فایده ای ؟

آیا باید از کسی کمک بگیرم ؟ چه کسی ؟

آیابه تنهایی نمی توانم بر ترسم غلبه کنم؟

چگونه باید قوی تر شوم؟

آیا لازم است فضای کاری ام یا زندگی ام را تغییر دهم ؟

آیا لازم است معاشرتم را با عده ای کمتر کنم؟

چگونه می توانم از این ترس به شکلی خارق العاده بهره ببرم ؟

آیا بهتر نیست به ترسم نزدیک شوم و آنرا یک چالش در زندگی حساب کنم؟

و دهها سوال دیگر…

با نگرانی ها و مشکلات و همه ی مشغله های ذهنی می توان همین گونه رفتار کرد .هر روز راجع به آنها نوشت وبا آنها دمخور شد . به دنیایشان که وارد شدی ،شگفت زده می شوی. ورود به دنیای ناشناخته ی ترسها و آنچه از آنها گریزانیم ما را قوی تر می کند. 

بایددر دنیای ترسها ماند و نظاره کرد. تغییر آرام آرام صورت می پذیرد. هیچ چیز به شکل قبل نمی ماند. گاهی باید به مشکلات اجازه دهیم مارا شکل بدهند ،درد ناک است چون تغییر آسان نیست.برای همین است که اکثر مردم مسیرهای گذشته را طی می کنند یا در جا می زنند. اما تو بپذیر. همه ی سختی ها را با دل ات بپذیر. بگذار ترسها و مشکلات تو را صیقل دهند. بی شک از تو ،تویی درخشان تر متولد می شود.

 

مطالب بیشتر:

چرا می رنجیم ؟ 

چرا حالم خوب نیست؟