تنها راه نویسنده شدن همین است
تنها راه نویسنده شدن همین است bitakeyhani.com

میخواهی بنویسی؟

سالهاست که فکر میکنی باید بهتر و منظم تر بنویسی اما نمی توانی؟ یا نمی شود؟وقت کافی نداری؟

چه چیزی میان تو و نوشتن مانع ایجاد کرده است؟

آیا به اندازۀ کافی برای نوشتن اشتیاق نداری؟ شاید منتظر یک الهام یا مکاشفه برای شروع هستی؟

آیا از شروع کردن می ترسی؟

بگذارید همین ابتدا بگویم اگر منتظر هستی تا ترست بریزد بعد شروع به نوشتن کنی این اتفاق هیچوقت نمی افتد، تا وقتی شروع نکنی ترست از بین نمی رود. این را کسی به شما می گوید که سالها در نوشتن به صورت منظم تردید داشت. 

اما حالا می گویم :

برای شروع خود را گرفتار قوانین وبایدها و نبایدها نکنید. وقتی شروع به نوشتن کنید نظم وقوانین کم کم خودشان را به شما نشان می دهند. شاید فکر می کنید نوشته هایتان به اندازۀکافی خوب نیستند، شاید از بازخوردهای پس از انتشار می ترسید؛ شاید زیادی گرفتار کمال طلبی هستید و شاید ندانی چارۀ همۀ اینها نظم و تعهد به نوشتن هر روزه است.

 

وقتی هر روز زمان مشخصی را برای نوشتن تعیین کنید و تعداد صفحات معینی را برای نوشتن مشخص کنید عادت روزانه نویسی را در خود به وجود می آورید و به تدریج با ادامه دادن، این عادت را در خود رشد می دهید.

وقتی یک رفتار تبدیل به عادت می شود و شما متوجه اثرات مثبت نوشتن بر خود و زندگی تان شوید دیگر نمی توانید به هیچ وجه از آن دست بردارید. یک روز به جایی می رسید اگر به هر دلیلی نتوانید به تعهدتان عمل کنید وجدان درد میگیرید،  هر جور شده از سرو ته کارها می زنید ،بقیه کارها را به زمانی دیگر موکول می کنید،دعوت دوستان را برای رفتن به مهمانی رد می کنید تا برای نوشتن جا باز کنید. 

این سوال را از خود بپرسید: نوشتن در کجای زندگی من جای دارد؟

پاسخش بستگی به شما دارد که نوشتن را در کجای زندگی خود می گنجانید. اگر جزء اولویت های شماست پس باید از کارهایی که در دستۀ پایین تری قرار دارند صرفنظر کنید ، زمان کمتری را به آنها اختصاص دهید تا نوشتن را در زندگی تان برجسته تر کنید. اگر نوشتن واقعا برایتان مهم است به آن وفادار باشید ، در نیمۀ راه رهایش نکنید، به آن عشق بورزید ، با پرداختن هر روزه به نوشتن آن را در خود رشد دهید، شما هرروز غذا می خورید چون جسمتان به آن نیازمند است ،نوشتن غذای روح کسانی ست که به آن عشق می ورزند، به روحتان غذا برسانید. تنها راه نویسنده شدن همین است.

مطالب بیشتر: 

چند نکته مهم برای نویسنده شدن(۱)

چند نکته مهم برای نویسنده شدن(۲)

مزایای نوشتن چیست؟