پس از اینکه با محتوا آشنا شدم خود را به گونه‌ای دیگر می‌دیدم. به همین دلیل بود که تولیدِ منظم محتوا را به همۀ دوستانم پیشنهاد می‌دهم.

در مسیر تولید محتوا به تجربیات ارزشمندی رسیدم، بنابراین تصمیم گرفتم در این کتاب  کوچک دستاوردهایم را با علاقمندان به محتوا به اشتراک بگذارم.

روی لینک زیر بزنید و بخوانید:

_۱۰۱نکته برای تولید محتوا