دست توانمند هستی توده ای رنگ برجهان پاشید.bitakeyhani.com

دستِ توانمند هستی توده ای رنگ برجهان پاشید.

پیام پاییز اینست : تغییر و دگرگونی

تغییر از دلِ پاییز بیرون می آید شاید هم از دلِ تغییرات است که پاییز متولد می شود.

  • هرچه هست طبیعت از درون دگرگون می شود.

 دستی پنهان تصویری نو خلق می کند

چه زاده ی پاییز باشیم چه نباشیم این تغییرات باید مارا متحول کنند.

پیام پاییز این است :”تغییر و دگرگونی” bitakeyhani.com