خشم فقط در آغوش احمق ها جای میگیرد
http://bitakeyhani.com

کنار دخترم نشسته ام .مشغول انجام دادن تکالیفش است. گاهی سوالی می پرسد و من نگاهی به کتابش می اندازم و کمی فکر می کنم و پاسخ می دهم. تلویزیون روشن است .در یک برنامه تلویزیونی مجری از خشونت علیه زنان در این روزهای خانه مانی می گوید. زیاد به حرفهایش گوش نمی دهم . یکی دو جمله که شنیدم صدای تلویزیون را کم می کنم. سعی می کنم خودم را جای آن زنانی بگذارم که مورد خشونت قرار گرفته اند. این خشونت از طرف نزدیکترین فرد در زندگی شان است.

با خود فکر می کنم چرا این روزها که افراد مجبورندبرای حفظ سلامتی خودشان و دیگران در خانه بمانند این چنین یکدیگر را آزار می دهند و برتنش و مشکلات اضافه می کنند؟

همیشه گفته اند تا وقتی جای شخص دیگری زندگی نکرده ای و هیچ شناخت و تجربه ای از دردسرها و گرفتاری های او نداری نمی توانی نظر قطعی بدهی یا پیش داروی کنی.

وقتی این خبر را شنیدم از خود پرسیدم؛ اگر من در موقعیتی بودم که مورد خشونت از سمت نزدیکترین فرد زندگی ام قرار می گرفتم چکار می کردم؟! گاهی خشونت تنها صدمه به جسم نیست برخی با کلامشان چنان زخمی می زنند که اثرات آن تا مدتها و گاهی سالها بر روح و روان افراد باقی می ماند.

این آمار خشونت علیه زنان در این روزها بیشتر خشونت ها و در گیرهای فیزیکی را در بر می گیرد.

تصور می کنم چیزی که این روزها ما باید بیشتر به آن دقت کنیم ، روا داری و آسان گرفتن بر یکدیگر است. کسانی را دیده ام که وقتی چیزی بر خلاف میل و عقیده شان می شنوند ،همه ی انرژی و توان شان را به کار می گیرند تا هر جور شده حرف و نظر خودشان را به دیگری بقبولانند.چرا برخی از ما محل زندگی مان راکه باید امن ترین مکان باشد به محلی برای اثبات خود و ارضای منم تبدیل می کنیم؟ در اغلب موارد این بحث ها نتیجه ی عکس دارد زیرا هر قدر که بر عقاید خودمان پافشاری کنیم و تعصب خود را در آن زمینه نشان دهیم ،فرد مقابل بیشتر می تازد.

فکر می کنم در حال حاضر بهترین روش این است ؛وقتی احساس می کنیم ممکن است بحث در گیرد روی عقیده خود پافشاری نکنیم ،سکوت کنیم ،بگذریم و خود را به کارهای دیگری سرگرم کنیم و تا جایی که امکان دارد از موقعیت ها و موضوعاتی که باعث تنش می شوند دوری کنیم. 

گاندی: “ما فقط به وسیله ی عشق می توانیم عقیده ی مخالفان خود راتغییر دهیم نه تنفر.”

کسی که خشونت می بیند ،متنفر می شود هر چند که این تنفر در شخص خشن نیز وجود دارد .

 

خشم فقط در آغوشِ احمق ها جای می گیرد.   نیچه

مطالب بیشتر:

زندگی و معنای زندگی