یاد آوری می کنم|تلنگری به خودم
یاد آوری می کنم|bitakeyhani.com

یک

یاد آوری می کنم ،تو نمی توانی موفق شوی مگر اینکه بارها شکست بخوری!

دو

صدها متن و داستان ضعیف می نویسی ،بازخوردهای مثبت و منفی میگیری ،نا امید می شوی، به فکر فرو میروی یکی دو روز کتابها را ورق میزنی و نتیجه میگیری باید بیشتر و بهتر بخوانی.

سه

وقتی حس می کنی چیزی برای نوشتن نداری باید بیشتر و عمیق تر بخوانی.

چهار

باید کتابهایی را که لیست کرده بودی بخری، چند کتاب را نیمه خوانده رها کرده ای باید به پایان برسانی و بعد شروع به خواندن کتابهایی کنی که یک یا دو بار آنها را خوانده ای .وقت ،وقت مرور است. مرور جملاتی که شاید فراموش شده باشند. باید خواندن را از سر بگیری ،باید آغاز کنی. باید به قلم ،به کلمات جان تازه ای ببخشی، باید داستان هایی که نیمه کاره رها شده بودند ،کامل کنی.

پنج

نوشتن تجربه ی شگفتی است. نگاهی به زندگی از دریچه ای دیگر است. یاد آوری می کنم، به کلمات بها بده! آنها با ارزش ترین دارایی تو هستند ، آنها همیشه در دسترسند؛ تو نمی توانی موفق شوی مگر اینکه بارها شکست بخوری !

 

مطالب بیشتر :

یادگیری وقتی مهیج می شود

مزایای نوشتن چیست؟