این جمله‌ی حسین طاهری شگفت‌انگیزه:

اگر از میان درد رشد نکنی، درد رشد خواهد کرد.

می‌توانم ساعتها بشینم و به این جمله زُل بزنم و لحظات پُرچالش و سخت زندگی را ببینم که یکی یکی از مقابل چشمانم می‌گذرند و درسی که آموخته‌ام را یادآوری می‌کنند.

اگر از میان درد رشد نکنی، درد رشد خواهد کرد.