افرادی که مسیر توسعه‌ی فردی را انتخاب می‌کنند، خوب می‌دانند که هر روز، هر فرد، هر دیدار، هر انتخاب و هر رابطه‌ای حاوی نکات ارزنده‌ای است که می‌توان از آن بسیار آموخت.

یادم نمی‌رود که آموخته‌هایم را مرور کنم، ثبت‌کنم و برای خودم با نگرشی متفاوت تکرار کنم.

مرور آموخته‌ها

  • وقتی تصمیم‌میگیری به رفتاری یا حرفی واکنش نشان دهی و پاسخی بالا بلند در ذهنت آماده می‌کنی، به انگیزه‌ی پشت این واکنش هم فکر کن. هدف چیست؟ خالی‌کردن خودت یا تحقیرکردن او؟ یا شاید می‌خواهی نشان دهی در این زمینه‌ی خاص اطلاعات بیشتری داری تا دهن طرف را ببندی! هر هدفی که باعث شود برتری‌ات را به طرف مقابلت ثابت کنی، ارزشی ندارد.
  • درک‌کن! گاهی تو نمی‌توانی به هیچ شکلی اوضاع را کنترل کنی. بپذیر گاهی لازمست فقط نظاره‌گر باشی.
  • افرادی که از تغییر می‌ترسند و یا تغییر‌کردن را بی‌فایده می‌دانند، یا مسخره می‌کنند، از قدرت درک تو عاجزند. تو نیازی به آنها نداری.
  • جذابیت زندگی به فراز و فرودها و تلخی و شیرینی‌هاست. زیاد شیرین دل را می‌زند. برای اینکه به خواسته‌هایت برسی، صبر و سعی و امید لازم‌است.
  • من ترجیح میدهم اطرافم خالی باشد، تا اینکه با آدمهایی ارتباط داشته باشم که کارشان توجیه، تحقیر و خوارشمردن کارهای من یا دیگران است.
  • زندگی همیشه به من لطف داشته‌است، زیرا آدمهایی که  هیچ فایده‌‌ای ( مادی و معنوی) برای من نداشته‌اند، به شکلی هماهنگ از زندگی‌ام حذف شده‌اند.
  • نفرتت را به کسی نشان نده! محال است نفرت نشان دهی و محبت بگیری. نفرتت را قورت نده، آن را بنویس، در طبیعت و تنهایی فریاد بزن اما به دیگری انتقال نده! زیرا در صورت انتقال چند برابرش را دریافت می‌کنی.