احساس لیاقت چیست؟

و این احساس از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

احساس لیاقت ما را به کجا می‌رساند؟

احساس لیاقت از توانمندی می‌آید. هر قدر که ما باور به توانمند‌بودن را درخود پرورش دهیم به همان میزان احساس شایستگی می‌کنیم.

وقتی بر تنبلی غلبه می‌کنیم، وقتی کاری را که شروع کرده‌ایم به هر زحمتی به پایان می‌رسانیم، وقتی برمی‌خیزیم و اقدام می‌کنیم احساس لیاقت می‌کنیم.

احساس لیاقت ما را به احساس ارزشمندی می‌رساند.

می‌توانیم لیستی تهیه کنیم و در آن چیزهایی را بنویسیم که به واسطه‌ی آنها احساس لیاقت می‌کنیم.‌

لیست من 

من به خاطر نظم و تداوم روزانه و بیدارشدنم در ساعت شش صبح احساس لیاقت می‌کنم.

من به خاطر پشتکارم در نوشتن یادداشتهای روزانه احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه توانسته‌ام بر روی روابطم کار کنم و دایره‌ی شایستگی‌هایم‌ را گسترش دهم، احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه توانسته‌ام حداقل بر یک نفر(فرزندم) تاثیر مثبت بگذارم و او را به سوی رشد و هدفمندی سوق دهم، احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه می‌توانم کارهایی را که شروع می‌کنم به پایان برسانم، احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه توانسته‌ام به روابط سمی و آسیب‌زننده پایان دهم احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه توانایی “نه‌گفتن” و “نه‌شنیدن” دارم احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه از تنهایی خودم لذت می‌برم و خلوتی غنی برای خودم می‌سازم، احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه توانسته‌ام دربرابر افراد بی‌منطق عکس‌العمل نشان ندهم و در سکوت فاصله بگیرم، احساس لیاقت می‌کنم.

من از اینکه نمی‌توانم به کسی آسیب برسانم و با کلامم و رفتارم تحقیرش کنم، احساس لیاقت می‌کنم.

قطعا به این لیست در روزهای آینده جملات بیشتری اضافه می‌شود. هر قدر که احساس لیاقت در ما افزایش یابد، احساس ارزشمندی در ما رشد می‌کند‌.