یک طرف زیبایی است و،

طرف دیگر ،درهم شکستگان و پایمال شدگان.

هر قدر هم این‌کار دشوار باشد من می‌خواهم

به هر دو طرف وفادار بمانم.         “سقوط_آلبرکامو”

 

مطالب بیشتر:

کتاب الکترونیکی|تومی‌توانی انتخاب کنی

شکست می‌خورم و برمی‌خیزم