زندگی آگاهانه یعنی اینکه گمان نکنیم احساسات ما ،عین واقعیت است.        -ناتانیل براندن-

***

زندگی آگاهانه یعنی : داشتن یک ذهن پرسش گر و جویا

زندگی آگاهانه یعنی: همیشه آن چیزی را که می بینیم و می شنویم تمام واقعیت نیست.

زندگی آگاهانه یعنی : بپذیریم ما هم گاهی اشتباه می کنیم .

زندگی آگاهانه یعنی: براساس اطلاعاتی که از قبل داریم و بر اساس غریزه وارد عمل نشویم و تصمیم نگیریم. بیشتر فکر کنیم و همه ی جوانب را بسنجیم.

زندگی آگاهانه یعنی: باورها و اعتقادات دیگران روی ما تاثیر نگذارند.

زندگی آگاهانه یعنی : زندگی در لحظه ی اکنون، یعنی من اگر تصمیم می گیرم نیم ساعت در کنار فرزندم باشم و به او گوش بدهم ،موبایلم را خاموش کنم و  درتمام مدت جسم و روحم در آنجا حضور داشته باشد.

زندگی آگاهانه یعنی :توجه به واقعیت های زندگی و پذیرش آنها

زندگی آگاهانه یعنی : کارهای من و حرف های من و عقاید من با اهدافم همخوانی داشته باشد.

زندگی آگاهانه یعنی: تجربیات و آموخته های قبلی را دور بریزیم و دوباره بیاموزیم.

زندگی آگاهانه یعنی : همواره به رشد و توسعه ی فردی خود فکر کنیم و هیچوقت از یادگیری غافل نشویم.

زندگی آگاهانه یعنی :به علائق و استعدادهای خود خیانت نکنیم و تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا به رویاها وآرزوهای خود برسیم.

زندگی آگاهانه یعنی :دوری از مواردی که حکم آرامبخش ومُسکن دارند. اعتیاد به روابط مخرب و یا پناه بردن به الکل و مواد مخدر از مواردی هستند که فرد را از آگاه شدن ویک زندگی اگاهانه دور می کنند.

 

مطالعه بیشتر:

چگونه عزت نفس ازدست رفته ام را بازیابم

مدل فکری شما چیست ؟(رشد یا ایستا)|کلمه ی سال من