انتخاب آگاهی رشد شخصی
http://bitakeyhani.com

حفظ آنچه از راه رشد شخصی کسب نکرده ای ، دشوار است.  ” جیم ران “

 همه ی ما داستانهای مختلفی را از سر گذرانده ایم. زندگی هر روز چالش ها و گاه ناملایمات را مقابل مان می گذارد.

رشد شخصی از زمانی آغاز می شود که در می یابیم بعنوان یک فرد چقدر با ارزشیم و تصمیم می گیریم اوقات بیشتری را با خود سپری کنیم. هر وقت توانستیم ساعتها با خود تنها باشیم و از این تنهایی نهراسیم و به خلق کردن فکر کنیم ؛آن زمان است که هیچ چیز نمی تواند جای کار یا هنری که قلب مارا سیراب می کند،بگیرد.

ما به مرحله ای از زندگی می رسیم که نمی توانیم آرامش آن را با چیزی عوض کنیم .تنهایی را ترجیح می دهیم زیرا تنهایی مان پُر بار، ارزشمند و دلنشین است. ما در تنهایی اثرهنری خلق می کنیم ،دنیا را با نگاه دقیق تری می بینیم و به آوای دل انگیز طبیعت گوش می سپاریم. ما رشد کردن را انتخاب می کنیم این انتخاب آگاهانه است و هیچ جایگزینی برای آن نیست. این انتخاب برتر از انتخابهای پیشین مان است. 

به تدریج انتخابهایی که بر اساس هیجانات یا اجبار و یا از روی رقابت و نا آگاهی برگزیده ایم کنار می گذاریم ؛ چنین انتخابهایی توسعه و رشدی در پی  نخواهند داشت و عزت نفس ما را از بین خواهند بُرد. فراموش نکنیم در این دنیا هیچ چیز ارزش ندارد که به خاطر آن عزت نفس خود را زیر پا بگذاریم. 

باید سالها تجربه کنیم ، بیاموزیم و خطا کنیم ، بخوانیم  ،بشنویم ،ببینیم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که رشد شخصی برترین انتخاب برای رسیدن به قله های موفقیت و کامیابی است.  

مطالب بیشتر :

چرا عزت نفس مهم است ؟ 

زندگی و معنای زندگی