چگونه شادی را یافتم؟ bitakeyhani.com

آیا نباید کسانی در کنار ما باشند ،که ما را خوشحال کنند .با هم تفریح کنیم.غذا بخوریم و بهترین روزهای زندگی راباهم تجربه کنیم ؟!

البته که همه ی موارد بالا خوب و مهم است .

اما من درباره ی شکل نو و متفاوتی از“شاد بودن” حرف می زنم.

چند روز دیگر تولدم است و من “سحر خیزی ” را به خودم هدیه داده ام.
البته پیشواز رفته ام و چند روز پیش کاغذ کادوی براقی که به دور” سحر خیزی “پیچیده شده بود را گشودم و حسابی هیجان زده شدم.
بیدار شدن ساعت پنج صبح و نوشتن شگفت انگیز است. بدون اغراق می گویم این بهترین هدیه در کل زندگی ام است. “سحر خیزی” شادیِ ژرفی به من بخشیده است. هر روز ایده های بکررا به ذهنم سرازیر می کند وسَبک وسیاقی خاص به زندگی ام می بخشد.

ایده هایم را سرو سامان می دهم و با اشتیاق منتشر می کنم و هر روز ، “شادی” را به خود هدیه می دهم.

 “شادی” میوه ی سحرخیزی من است.