شعر خواب ماه
خواب ماه|bitakeyhani.com

پیش تر ها رابطۀ بهتری با شعر داشتم ، گاهی اتفاقاتی می افتد و ما در انتخاب های خود تردید می کنیم .

شعر خواب ماه را حدود سه سال پیش نوشتم . امروز تصمیم گرفتم با اندکی بازنویسی آن را منتشر کنم.

خواب ماه

شبانگاه که اوهام ستارگان به خواب می روند


ماه می آید؛


پاورچین ، پاورچین


می نشیندپشت پلک هایم


و تبسم نقره فامش را


بر رویا هایم می پاشد


سراسر نور می شوم


سراسر شور می شوم

 

لباس رویاهایم را می پوشم


و در مهتاب غوطه ور می شوم.

                

ماه می آید؛

 

بر گونه ام بوسه می زند

 

دست افسونگرش مرا مسحور می کند

 

و من هرشب ،در لباس رویاهایم

 

به آغوش ماه پناه می برم.

 

 

مطالب بیشتر: 

شعر چیست؟به چه کسی شاعر ونویسنده می گویند؟

باران نوشته ها|آه باران