قرار نبود زندگی اینگونه باشد

بارها مطالبی خوانده ایم یا شنیده ایم که در توصیف زندگی گفته شده است. سخنان بزرگان و نگاههای متفاوتی که افراد مختلف به زندگی داشته اند ؛ ذهن ما را به تکاپو وا می دارد

که در بارۀ معنای زندگی فکر کنیم.

 دربارۀ این سوال که زندگی چیست حرفها و نظرات زیادی هست. اما من امروز می خواهم برای خودم آنقدربنویسم تا شاید چیز تازه ای کشف کنم! 
حوادث اخیر و قطع شدن اینترنت احساس ناخوشایند و توام با غم ونگرانی به همراه داشته است . واقعا قرار نبود زندگی اینگونه باشد !

از خودم می پرسم مسئولیت ما چیست ؟ آیا نمی شود جور دیگری فکر کرد؟ زندگی قرار بود چگونه باشد ؟! هزاران سوال در سرم می چرخند …این روزها وارد شدن به سایت مشکل است. نتوانستم به طور منظم مطالبی منتشر کنم.برای کسی که هر روز می نویسد و مطالبش را منتشر میکند ،این وضعیت زجر آور است؛ اما سعی کردم از نوشتن در دفترم غافل نشوم. نوشتن با زندگی من آمیخته شده و در سخت ترین شرایط قلم و کاغذ پناهگاه من هستند. کتابهایی را که نصفه و نیمه خوانده بودم ،دوباره از ابتدا شروع به خواندن کردم؛ دلم نمی خواست این روزها را از دست بدهم. زندگی نبایدبا اندوه سپری شود . زندگی نا امیدی و بی تحرکی نیست. نباید به بی انگیزگی مجال عرض اندام داد ،فرصت زیادی نیست باید نوشت و کشف کرد ،تجربه اندوخت و پیش رفت .

محمد حجازی می گوید:

شما فقط یکبار زندگی می کنید. بنابراین عمر خود را به انجام کارهایی بگذرانید که دوستشان دارید.

 مطالب بیشتر :

از هیچ چیز تعجب نمی کنم  

ترجیح می دهم غیر عادی باشم