عادت های یک نویسنده

در این فایل صوتی دربارۀ عادت های یک نویسنده صحبت کرده ام.

می شنوید:

صفحات صبحگاهی،کلمه برداری ،پیاده روی و خلاصه نویسی مواردی است

که در این فایل به آنها پرداخته ام. 

مطالب بیشتر:  

مایۀ کار نویسنده 

وقتی از تمایز حرف می زنم