چرا عزت نفس مهم است؟
چرا عزت نفس مهم است؟|bitakeyhani.com

ویلیام گلاسر در کتاب نظریۀ انتخاب می گوید:

 هیچ دو نفری واقعیت را یک جور ادراک نمی کنند. قبول این حقیقت برای خیلی ها دشوار است، ما بخش قابل توجهی از واقعیت را آنگونه که دوست داریم ادراک می کنیم.

اگر ما بتوانیم همین یکی دوجملۀ بالا از گلاسر را بفهمیم (!) دیگر سعی نمی کنیم هر جور شده حرف خودمان را به کرسی بنشانیم.

کاش بدانیم کسی که تصمیم گرفته حرف هیچکس را نفهمد فایده ای ندارد که زمین و زمان را به هم بدوزیم تا خودمان را به او اثبات کنیم. تلاش برای مجاب کردن دیگران بیهوده است ؛ اگر به حرف خود ایمان داری دلیلی ندارد که برای اثبات آن به دیگران گلو جِر بدهی. و اگر ایمان نداری حماقت است که لب باز کنی و حرفی بزنی.

هر بار که تلاش میکنیم تا حرف خودمان را به زور به کرسی بنشانیم، ودر برخی اوقات درصدی هم موفق شویم هر بار چیزی از ما کاسته می شود ما هزینه سنگینی بابت” اثبات زورکی خود به دیگران” می دهیم. ما از عزت نفس خود هزینه می کنیم.

انتقادات ،تسلط و زورگویی عزت نفس ما را بتدریج از بین می برد. خوب است یاد بگیریم گاهی مغلوب شویم مغلوب شدن همیشه هم بد نیست. گاهی تلنگری برای رشد و بهتر شدن است. بگذارید دیگران خود را به در و دیوار بکوبند شما بنشینید و نظاره کنید که چگونه پس از مدتی احساس تهی بودن میکنند، زیرا هیچگاه به آن درجه از  پیروزی که تصور میکنند نمی رسند و به تعداد دفعاتی که بی جهت تلاش کرده اند و موفق نشده اند، از عزت نفس شان خرج کرده اند. برای همین است که رفتارهای تهاجمی دارند ، بیاییم انتخاب کنیم جور دیگری بیندیشیم.باور کنید عزت نفس همه چیز است همه چیز…

 

مطالب بیشتر: 

انتخاب ،آگاهی،رشد شخصی

مهار درنده خویی|خودآگاهی وانسانیت

مشخصات افراد به ظاهر قوی اما کاملا ضعیف