گقت وگو نویسی در داستان
گفت وگو نویسی در داستان|bitakeyhani.com

امروز دربارۀ گفت وگو ها در داستان صحبت کرده ام. 

برای نوشتن یک داستان موارد زیادی هستند که دست به دست هم می دهند تا یک داستان 

جالب،خواندنی و تاثیر گذار باشد. گفت وگو نویسی در داستان یکی از همان مواردی است که

اگر با ظرافت و خلاقیت نوشته شود به جذابیت داستان می افزاید.

مطالب بیشتر:

بازی با واژه ها |خلاقیت وشگفتی 

چالش نوشتن یک داستان بلند