هر کسی می‌تواند با توجه به تجربیات، سبک زندگی و نگرش خود موفقیت را تعریف کند.

در ادامه من چیزهایی که برایم ارزش به حساب می‌آیند و موفقیت محسوب می‌شوند، نوشته‌ام.

موفقیت از نظر من یعنی، صبح که بیدار می‌شوم حداقل دو ایده برای نوشتن و پیشرفت در زندگی در سرم دارم.

موفقیت از نظر من یعنی، دقایقی که شبها با خانواده‌ام در کنار هم می‌نشینیم و درباره‌ی تغییر نگرش‌مان، درک جدیدمان از مسائل، برنامه‌های آینده و ایده‌هایی تازه گفتگو می‌کنیم.

موفقیت از نظر من یعنی، ساعاتی که با محتوانویسان جلسه دارم و حرف‌هایی الهام‌بخش، موثر و رشددهنده رد و بدل می‌کنیم.

موفقیت از نظر من یعنی، تغییرات مثبت و شگفت‌انگیز پسرم در روحیات و رفتارش، در سبک زندگی‌اش و تصورات بدیعش درباره آدمها و خلقت و جهان.

موفقیت از نظر من یعنی، وقتی به مشکلی بر می‌خورم می‌توانم از چند زاویه به آن نگاه کنم، تحلیل کنم، بررسی کنم و بعد نتیجه بگیرم.

موفقیت از نظر من یعنی، پویایی، مثل رودخانه همیشه روان و درجریان‌بودن‌.

موفقیت از نظر من یعنی، غرق‌شدن در لذت نوشتن و ادامه‌دادن وادامه‌دادن…