وقتی مسیر رشد و موفقیت را انتخاب میکنیم در ابتدای راه بارها دچار آزمون و خطا میشویم. ما نیاز به یک الگو یا طرح داریم تا به شکلی مطلوب کارمان را پیش ببریم.

یک جایی در ابتدای مسیر نیاز به یک طرح داریم،طرحی که ما را گام به گام به جلو ببرد، بتدریج که پیش می‌رویم جنبه‌های مثبت و منفی کار را در می‌یابیم. راهِ نوشتن و تولید محتوا هر روزش یک تجربه‌ی گرانبهاست.

من از تجربیات دیگران بسیار آموخته‌ام و برخی تجربیات را ترجیح دادم خودم امتحان کنم. آزمودن گاهی مرا با مشکل روبرو میکند اما ایده‌های جذابی را به ذهنم سرازیر می‌کند. مرا با مفهوم شکست آشنا میکند و شکست ها به معنی برخاستن دوباره است.

هر برخاستنی شروع دوباره است و بهانه‌ای برای یادگیری بیشتر و بهتر. آنکس که اراده‌ای شکست ناپذیر دارد،برنده است.

مطالب بیشتر:

گام به گام تا رسیدن به هدف 

تنش‌های مسیر رشد را دوست بدار 

آنچه یک محتواگر باید بداند 

شکست می خورم و برمی خیزم