عالی ترین شکل تعهد،تعهد به تردید است
عالی ترین شکل تعهد|bitakeyhani.com

عالی ترین شکل تعهد ، تعهد به تردید است. 

این جمله را امروز در صفحه ی اینستاگرام محمد حسن شهسواری دیدم. 

این جمله مرا به فکر فرو برد . هیچ وقت از خودم نپرسیده بودم عالی ترین شکل تعهد چیست ؟

شاید هم نیاز به پرسش نبوده ،چون فکر می کردم ، می دانم !

ما در هر برهه ای از زمان تعهدات مان تغییر می کنند. تعهدات ما در کودکی ،نوجوانی ،بزرگسالی ،کار، ازدواج ، تولد فرزندان ،نگهداری از پدر و مادرتغییر می کند. ارتباط با دوست ،همکار، حضور در جامعه و بسیاری تعهدات دیگر که در مراحل مختلفی از زندگی با آن روبرو می شویم؛ همه باعث تغییراتی در زندگی ما می شوند.

ما با توجه به نوع افکار،تربیت ، اعتقادات و شرایط به تعهدات مان پایبند می مانیم و گاهی از پذیرش مسئولیت طفره می رویم و وقتی تعهدات را زیر پا می گذاریم ؛بسیار خوب و تر و تمیز خود را توجیه می کنیم. 

ما برای عمل نکردن به تعهدات مان هزار و یک بهانه در آستین داریم تا در صورت محکوم شدن با قیافه ای حق به جانب سخنوری کنیم. 

چرا این حق را به خود می دهیم ؟ 

زیرا ما کاملا مطمئنیم که پاک و عاری از هر گونه بی مسئولیتی و بی فکری هستیم. ما خود را فردی متعهد و بی نقص می دانیم و انگشت اتهام را به طرف دیگری می گیریم. هیچ وقت تردید نمی کنیم، هیچ وقت از خود نمی پرسیم شاید راه دیگری باشد ،شاید من اشتباه کنم ، شاید … 

از شایدها فرار می کنیم ،از فکر کردن می گریزیم و همیشه آسان ترین راه را انتخاب می کنیم ؛راهی که دیگران رفته اند ،حرفی که دیگران گفته اند ، کاری که دیگران کرده اند…

من فکر می کنم تعهد به تردید یکی از راههای متمایز شدن است. تا تردید نکنیم ،متعهد نمی شویم.

 

مطالب بیشتر :

تنها کسانی قدر دان شادیها هستند|زنان وخودباوری