…و باز زندگی مرا در بُهت فرو بُرد.

توسط |۱۴۰۲-۹-۲۹ ۱۳:۴۳:۰۲ +۰۰:۰۰آذر ۲۹ام, ۱۴۰۲|توسعه ی فردی|

... و باز زندگی مرا در بُهت فرو برد! ما [...]