آموزش توسعه ی فردی

مایۀ کار نویسنده

برای یک نویسنده هیچ اتفاق بد و تلخی وجود ندارد ،هر چیزی می تواند مایۀ کار نویسنده باشد.        -ماریوبارگاس یوسا- شاید اگر سالها پیش این جمله ی یوسا را می خواندم ، بی توجه و سرسری از […]