ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده
در شـب ظـلـمــانی ام، مـاه نــشـانـم بـده
يوسـف مصری ز چـاه، گـشت چنـان پادشـاه
گـر کـه طـريـق ايـن بُـوَد، چـاه نـشـانـم بـده

 

رهرو مسیر عشق تسلیم است. همسفرم گفت: می‌خواهم حق انتخاب داشته باشم.

گفتم: وقتی قدم در این راه گذاشتی باید به او اعتماد کنی. بسپار به خودش. بهترین‌ها را برایت رقم می‌زند.

سکوت کرد. بعد گفت: حرفهایت درست است، قبول دارم؛ اما دلم می‌خواهد… حرفش را قطع کردم و گفتم: دلت را به او بسپار از مسیر تو نه، از مسیر خودش هدایتت می‌کند. تردید نکن.رهاکن و تسلیم باش!

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت