نوشته بود: اگر یک‌بار شکست خوردی باز هم ادامه می‌دهی؟

جواب دادم: بله ادامه میدهم.

دوباره نوشت: اگر ده بار شکست خوردی چی؟ باز هم ادامه می‌دهی؟‌

نوشتم: بله، همین الانش هم بیش از ده بار شکست خوردیم و در حال ادامه دادن هستیم.

نوشت: همین طرز فکر است که آدم معمولی را از آدم سختکوش و موفق متمایز می‌کند.

موفق کسی است که خود را با شرایط وفق می‌دهد و ادامه می‌دهد و ادامه می‌دهد.