گفت: بزرگترین سقوط، سقوط از خویشتن است.

اندیشیدم.

و شاید نمی‌دانی چه قدر آموختن و خلوت‌گزینی کمک کرد تا کم‌کم به حرفهایم به نوشته‌هایم شبیه شوم.

چه بسیارند افراد پُر مدعایی که فقط لب و دهن‌اند و اصلن شبیه حرفهایشان نیستند.

و شاید نمی‌دانی چه قدر آگاهی و تمرکز لازم است تا از خودت دور نشوی، تا شبیه حرفهایت باشی و به قولی که به خودت دادی پایبند بمانی.

کم‌کم خویشتن دوستی به تو کمک می‌کند از خودت از روان‌ات مراقبت کنی و تو لحظه به لحظه مراقبی تا از ارزش‌ها و اولویت‌هایت سقوط نکنی.‌

زیرا نیک می‌دانی که بزرگترین سقوط، سقوط از خویشتن است.‌