وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد کشیدم. رشد کردم.