بیداری چیست؟

بیداری لحظه‌ی باشکوه فهمیدن است، آگاه شدن است. آگاهی از یک اشتباه، آگاهی از یک تفکر خام؛ و تصمیم برای تغییر و اصلاح.

بیداری شجاعتِ گذشتن از چیزی‌، کسی یا جایی‌ست که متعلق به تو نیست.

بیداری رفتن در مسیر پختگی‌ست.‌

بیداری ترک پناهگاه نادانی‌ست.

بیداری یک انتخاب است. انتخاب میان رنجِ فهمیدن یا خود را به خواب زدن و در حماقت خزیدن و گندیدن.

بیدار، جسور است.

چرا درباره‌ی بیداری می‌نویسم؟

چون بیداری انتخابم است.

جهانِ انسانِ بیدار غنی و آرام است.‌ از بحث و جدال خبری نیست. از مقایسه و رقابت خبری نیست. از نمایش و مَنیت خبری نیست. گاهی تلاطم دنیای بیرون او را خم می‌کند و تَرَک‌هایی بر پیکرش می‌اندازد، باکی نیست! نوری درخشان از میان تَرَک‌ها به بیرون می‌تابد.

بیدار، راهنماست.