یونگ گفته:

هر چیزی که درباره‌ی دیگران ما را خشمگین می‌کند می‌تواند منجر به درک عمیق‌تری از خودمان شود.

وقتی رفتاری ما را آزار می‌دهد و باعث خشم‌مان می‌شود، این حس ما از عدم درک و پذیرش‌مان ناشی می‌شود، زیرا اگر مسئله و رفتاری را درک می‌کردیم و انگیزه و چرایی آن را می‌فهمیدیم خشمگین و نا‌آرام نمی‌شدیم یا حداقل خشم خود را کمتر بروز می‌دادیم.

وقتی به این درک برسیم که هر رفتاری منشائی  دارد، هنگام خشمگین‌شدن به خود مسلط‌تریم، مخصوصن زمانی‌که دلیل آن رفتار را کاملن درک کرده و آن را در “خودمان” نیز می‌یابیم!