به تجربه دریافته‌ام هیچ چیز را نمی‌شود به زور به دست آورد؛ شاید در ظاهر موفق شویم‌ و به آن‌چیزی که می‌خواسته‌ایم برسیم؛ اما دیری نمی‌پاید که متوجه می‌شویم اشتباه کرده‌ایم.‌

وقتی در وسط سماجت‌ها هستیم دقیقا مثل اینست که در میان دریایی طوفانی دست و پا می‌زنیم و‌می‌خواهیم هر چه زودتر به آمال و آرزوهای خود برسیم. آنقدر ترس و کلافگی بر ذهنمان چنگ انداخته که متوجه قایق کوچکی که نزدیکمان است، نیستیم!

کافیست دست‌مان را دراز کنیم تا قایق را لمس کنیم. کمی به اطراف نگاهی بیندازیم. راه‌حل در دوقدمی ماست.

آدم هیچ چیز را نمی‌تواند به زور به دست بیاورد

از همه کمتر، چیزی مثل عشق را…

_یودیت هرمان_

 

من آموخته‌ام به زورخواستن و صبورنبودن ما را از تفکر و عمق‌داشتن دور می‌کند. هر چه آرامتر باشیم عمیق‌تر و خردمندانه‌تر تصمیم می‌گیریم.‌

در گوش خود زمزمه می‌کنم، آرام‌باش، آرام…