هر چالشی که باعث شود من در مسیر توسعه‌فردی یک‌گام به جلو حرکت کنم، ارزش امتحان کردن را دارد.‌

گاهی ترس و تردید روی ذهنم‌ سایه می‌اندازد، اما پیش می‌روم. نیرویی مرا به جلو می‌راند، نیرویی که با رخوت و درجا زدن غریبه است.

به جرئت می‌توانم خودم را بعنوان فردی عملگرا معرفی کنم، فردی که اگر امروز یک نکته‌ی کوچک از یک فیلم ۳ دقیقه‌ای یاد بگیرد، بدون معطلی آن نکته را در زندگی یا تولیدمحتوا به کار می‌برد.

فکر می‌کنم یکی از مشخصه‌های کسی که در حوزه‌ی توسعه‌فردی می‌نویسد ویادمی‌گیرد همین باشد. هر روز یک نکته‌ی کوچک یاد بگیر و آنرا در زندگی به کار ببند.