مهمترین مسئله تبدیل احساسات به اثر است.

رامین جهانبگلو

ما در طول روز احساسات مختلفی را تجربه می‌کنیم. گاهی این احساسات گذرا و گاهی ماندگار هستند. گاهی احساسات آرامش‌بخش و شادی‌آفرین و گاهی تلخ، آزاردهنده و آسیب‌زننده‌اند.

نکته‌ی مهم تاثیر این احساسات بر خُلق و خو و زندگی ماست.

مجموعه داستان‌های کوتاه دوباره پاییز را زمانی نوشتم که پُر از احساسات منفی و آزاردهنده بودم.

دوباره پاییز بهانه‌ای بود که از تلخی‌ها، زشتی‌ها و ترس‌ها رها شوم و خود را بازسازی کنم. نوشتن کتاب و تبدیل احساسات بد و خوب به اثر بهانه‌ای برای شناخت خودم بود و این شناخت همچنان ادامه دارد.

من یادگرفته‌ام که با احساسات آزاردهنده نجنگم؛ آنها را بپذیرم.

من یاد‌گرفته‌ام احساسات منفی را تحلیل کنم و از دل ناخشنودی‌ها درسی برای آموختن بیابم.

من یاد‌گرفته‌ام حتی کوچکترین، شادترین و یا تلخ‌ترین احساسات را بنویسم و از آنها بیاموزم.

من یادگرفته‌ام تا زمانی می‌توان احساسات را تفکیک کرد و برای آنها نام تلخ و شیرین و مثبت و منفی گذاشت که تبدیل به اثر نشده باشند، وقتی احساسات تبدیل به اثر می‌شوند همگی مثبت و سازنده‌اند. حتی آسیب‌زننده‌ترین احساسات که تبدیل به اثر شوند، رشد‌دهنده هستند.