آنتوان چخوف گفته :

کسی که لذت آفریدن را چشیده باشد، ممکن نیست از چیز دیگری لذت ببرد.

آفریدن همیشه شادی و لذت به دنبال دارد. برای من که می‌نویسم و تمام خلاقیتم را به کار می‌بندم تا مطلبی را منتشر کنم، این تجربه شیرین و دلنشین است.

با آفریدن از یکنواختی و سکون فاصله می‌گیرم.

با آفریدن ایده‌های بیشتری به ذهنم سرازیر می‌شوند؛ ایده‌هایی که هر کدام یک دنیا حرف برای گفتن دارند.

با آفریدن متفاوت‌تر فکر و رفتار می‌کنم.

با آفریدن دنیا را رنگین‌تر می‌بینم.

با آفریدن بیش از پیش به خودم نزدیک می‌شوم.

با آفریدن جسارت در من قوی‌ می‌شود و من باز هم به آفریدن ترغیب می‌شوم.

با آفریدن، با خودم صادقانه‌تر رفتار می‌کنم، خودم را بهتر می‌شناسم. از خیلی چیزها فاصله می‌گیرم و ارزش واقعی مسائل را موشکافانه می‌سنجم.

هیچ چیز به اندازه‌ی آفریدن نمی‌توانست مرا زیر و رو کند.

هیچ چیز به اندازه‌ی آفریدن به رشدفردی من کمک نکرد.

و هیچ چیز به اندازه‌ی آفریدن مرا به شوق نمی‌آورد.

آفریدن سراسر درس و یادگیری و رشد است.