ابراز وجود یعنی احترام گذاشتن به خواسته‌ها، نیازها و ارزش‌های خود. ابراز وجود کردن و قاطعیت نشان دادن هرگز به معنای مشاجره و ستیزه‌جویی و پرخاشگری بی‌مورد نیست.

ابراز وجود کردن به معنای حق خود را ستاندن، حرف خود را زدن است.یعنی بعنوان یک انسان به خود احترام بگذاریم.

_ابراز وجود کردن با اندیشیدن شروع می‌شود. نشان دادن اینکه ما ارزش‌هایی داریم و به آنها پایبند هستیم.

_ابراز وجود کردن مستلزم این باور است که برای خود حق وجود داشتن قائل شویم و بدانیم ما قرار نیست طبق میل و خواستۀ دیگران ظاهر شویم.

_پایبند بودن به خواستۀ خود وابراز نمودن آن نیازمند شجاعت است. اما بسیاری از مردم برایشان ساده‌تر است که از بیان خواسته‌های خود بگذرند و آن را ابراز نکنند.

_وقتی قرار است در کاری مشارکت کنیم باید آستین‌ها را بالابزنیم. اگر تنها به یک ناظر تبدیل شویم، یعنی از عزت نفس کافی برخوردار نیستیم.

_وقتی در جریان رسیدن به خواسته‌های خود به در ودیوار برخورد می‌کنیم، وقتی مقاومت و مداومت نشان می‌دهیم، درحال ابراز وجود هستیم.

_وقتی مصمم می‌شویم که دانش و مهارت جدیدی یاد بگیریم، وقتی تصمیم می‌گیریم به فضاهای ناشناخته برویم، ابراز وجود می‌کنیم.

مطالب بیشتر:

چرا عزت نفس مهم است ؟(هشت راهکار برای داشتن عزت نفس سالم) 

 عزت نفس و انتخاب های ما

چگونه عزت نفس از دست رفته ام را باز یابم .