واژه:واژه‌ها با من حرف می‌زنند.

آرزو : مطمئنم یک به یک برآورده می‌شوند.

کتاب‌های داستان: روح را جلا می‌دهند.

آرامش: خود را با کار عمیق که محصور کنی به آرامش می‌رسی.

بی‌پروا: قدرت را در ذهنم تداعی‌ می‌کند.

عمیق شدن: با سکوت مأنوس شدن

موفقیت: در دسترس است.

پاسخ ندادن: گاهی پاسخ ندادن از پاسخ دادن سخت‌تر است.

معمولی: یک روز معمولی،یک روزِ پُر از ایده است.

بی‌حوصلگی: این روزها زیاد سراغم می‌آید.

شعر: یار روزهای غمگین

نظم: گاهی سخت میتوان منظم بود.

گیجی: هر از گاهی دچارش میشوم.

خواب: دوست می‌دارمش…

نوشتن شبانه: اغلب سخت است.

آینده: روشن است.