دانشمندان علوم رفتاری میگویند:

اگر پاداش یا تنبیه صحیح را ارائه کنید میتوانید افراد را تحریک کنید که به شیوه‌ی معین عمل نمایند.

این روزها که با دوستان همگروهی حرکت هدفمندی را آغاز کرده‌ایم و پیش می‌رویم ،بیشتر به تشویق و انگیزه دادن فکر می‌کنم. وقتی می‌بینم اعضای گروه به خوبی از انجام کارها برمی‌آیند هیجان زده می‌شوم. وقتی می‌بینم هر روز بر تعداد افرادی که به این حرکت می پیوندند بیشتر میشود،احساس می‌کنم مسئولیت من بعنوان فردی که پیشنهاد دهنده‌ بوده ،بیشتر می‌شود.هر روز که میگذرد سخت‌تر می‌شود.اما این سختی بدون شک نتایج درخشانی خواهد داشت.

روزهای بوده که بخاطر کم کاری برخی دوستان برنامه‌هایی تنبیهی در ذهنم ریخته‌ام اما این برنامه‌ها هیچگاه در گروه فرستاده نشد. نمی دانم اگر تنبیهی در نظر میگرفتم شاید همان چند نفری هم که لاکپشت وار پیش می‌روند،کمی می‌جنبیدند و عملکرد بهتری داشتند.

تشویق در کنار گزارش نویسی از کار روزانه‌ی اعضای گروه و ثبت تجربیات آنها از این حرکت رو به جلو در روزهای آینده دستاورد قابل توجهی به همراه خواهد داشت. باز هم درباره‌ی این همراهی در روزهای آینده می‌نویسم.

 

مطالب بیشتر:

تجربه نگاری | یک‌سال گذشت 

روزهایی که انگیزه‌ای برای انجام کارها ندارم 

تجربه نگاری |احساس می‌کنم ،کم می‌دانم