مهمترین عامل شجاعت اینست که به شما نشان دهد کیستید.شجاعت تنها از احساس اعتماد و قدرت سرچشمه نمی‌گیرد،بلکه از صادق بودن و معتبر دانستن خودتان ناشی می‌شود.      دبی فورد

مشکل اغلب افراد کنار زدن نقاب‌ها و گفتن از واقعیت وجودی‌شان است. این نشان میدهد شخص چقدر با خود صادق است و چقدر خود را می شناسد.نقابها را کنار زدن و از خود گفتن شجاعت می‍خواهد .

در درون همه‌ی آدمها شجاعت وجود دارد. شجاعت به ما اعتماد بنفس می بخشد،به ما یاد میدهد خود را آنگونه که هستیم ببینیم ما را با واقعیت‌ها روبرو میکند و کمک میکند ضعف ها و کمبودهای درونمان را بپذیریم.

این جمله از ناپلئون هیل است :

زندگی فقط به این دلیل آغاز می‌شود که با تصمیم گیری برای مهم ترین اهدافمان آن را به چیزهای فوق العاده تبدیل کنیم.

شجاعت به من یاد داد ،همه چیز را در خودم جستجو کنم. همه چیز را از خودم بخواهم .من به توانایی های خود ایمان دارم و با شجاعت از ترس‌هایم عبور می‌کنم.

 

مطالب بیشتر:

عوامل بهره وری|راهِ موفقیت 

قوانین من برای یادگیری 

گام به گام تا رسیدن به هدف