نظر شما راجع به انتقاد چیست؟ تقریبا همه‌ی افراد تحمل انتقاد شنیدن برای‌شان سخت است اما با انتقاد کردن راحت هستند!

راستش برای من هم همین است.تا چند وقت پیش وقتی انتقادی می‌شنیدم برایم دشوار بود آن را بپذیرم یا راجع به آن با طرف مقابل وارد گفتگو شوم، معمولا کمی از خود یا کاری که مورد انتقاد قرار گرفته دفاع میکردم و بعد ادامه نمی‌دادم؛ مهم نبود آن شخص ادامه دهد من سکوت می‌کردم و فقط سر تکان می‌دادم. می خواستم هر جور شده حرفش را تمام کند .

بعد از آن مدام حرص می خوردم که حالا خودش مگر کامل است یا می‌گشتم در رفتار و کارهایش نکته ای پیدا کنم و پیش خودم تحلیلش کنم که بله این خودش هم کلی ایراد دارد.

اما به تازگی یاد گرفته‌ام ،پس از شنیدن انتقاد و کمی دفاع از خود به تحقیق و مطالعاتم درباره ی موضوع مورد انتقاد بیشتر فکر کنم و حتی راجع به آن یکی دو مطلب بنویسم .

همین که درباره ی آن می‌نویسم یعنی ذهنم به ابعاد گسترده‌ای از آن مطلب دسترسی می‌یابد و آن را بهتر می‌فهمم و بعد آموخته‌های جدیدم را انتقال می دهم.

دیگر مهم نیست آن فرد انتقادش درست بوده یا اشتباه. همین که من اطلاعاتم را بالاتر برده‌ام و از انتقاد، نکته‌ای مفید آموخته‌ام و آموخته‌ها را انتقال داده‌ام یعنی در آن گفتگو موفق بوده‌ام. دیگر به دنبال ایراد و اشکال در دیگری نمی‌گردم ؛ و اگر بخواهم ایراد کسی را به او تذکر بدهم به جای انتقاد به او پیشنهاد می‌دهم. مثلا اگر اینکار را انجام دهی بنظرم خوب است امتحانش کن!

همین که فرد به پیشنهاد من فکر کند کافیست، حتا اگر انجامش ندهد.

احتمالا در مسیر رشد و یادگیری و کار بیشتر با چالش های بیشتری روبرو می شود و پیشنهاد من ممکن است برایش سودمند باشد. در اینجا من روابطم را با فرد مقابل تیره نکرده‌ام و با انتقاد او را از خود دور نکرده‌ام. بلکه با یک پیشنهاد او را به کار بیشتر و تفکر بیشتر ترغیب کرده‌ام و این مسئله باعث دوام رابطه میان من و او می‌شود و اگر فرد به مشکلی بخورد می داند ،من او را مورد انتقاد قرار نمیدهم .پس گزینه‌ی نزدیک شدن و دوام رابطه با مرا انتخاب می کند.

مطالب بیشتر:

چقدر انتقاد پذیر هستی ؟(انتقادکردن بله یا خیر؟)

تمایز و موفقیت|لیستی برای متمایز شدن 

خصوصیات افراد خلاق