یکی از جذابیت‌های دنیای محتوا این است که تو را با سوالات مختلفی روبرو می کند. در واقع تو را مجبور می کند به سوالاتی پاسخ دهی که کمتر به آن فکر می کردی یا اینکه اگر فکر کردی خیلی گذرا بوده و در آن عمیق نشده ای . عجین شدن با محتوا ذهن را از تنبلی در می آورد. همانطور که برای فرم گرفتن جسم ورزش های سخت انجام می دهیم ،برای فرم گرفتن افکارمان خود را با انواع چالش های فکری وذهنی درگیر می کنیم. تمرین های محتوا می گویند:هر جوری شده باید بنویسی و به ذهن خلاق ات پر وبال دهی.

یکی از این چالش های دلنشین تکمیل جملات ناتمام است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا …

ترسناک‌ترین چیز دنیا، بی عشقی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،بی‌تفاوتی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،بی انگیزگی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،فقر است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،بی‌خوابی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،نداشتنِ هم‌صحبت ا‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،افسردگی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،ننوشتن است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،جنگ است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،نفهمی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،دیدن جور وستم است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،دیدن نفس‌های آخر یک انسان است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،تنهایی اجباری‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،نداشتنِ درک و همدلی‌ست.

ترسناک‌ترین چیز دنیا، جهل و حماقت است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا، فهمیده نشدن است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا،لگدمال شدن روح و روان مان است.

ترسناک‌ترین چیز دنیا…

مطالب بیشتر:

محتوا به من یاد داد…

تجربه های جدید در دنیای محتوا

چرا تولید محتوا؟

یک پرسش، چند محتواگر