هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم تاشب که سر بربالین می گذاریم همواره درحال انتخاب هستیم.انتخاب یک صبحانه ی مفصل و کامل در شروع روزشامل نیمرو،عسل ،پنیر ،گردو و یا خوردن یک تکه نان تست آغشته به کره با چای.

ما انتخاب می کنیم امروز کدام لباس را بپوشیم ،کدام کفش با این لباس مناسب تر است . ما انتخاب می کنیم امروز از مسیر متفاوتی به محل کارمان برویم.ما انتخاب می کنیم آخر هفته باکدام یک از دوستان یا همکارمان به پیک نیک برویم.

از این انتخاب های کوچک وساده گرفته تا انتخاب های بزرگ و سرنوشت ساز مثل انتخاب همسر ،رشته تحصیلی ،شغل ،محل زندگی و بسیاری از انتخاب های دیگر که در زندگی ما اتفاق می افتند ،موفقیت یا شکست در آنها بر کاهش یا افزایش عزت نفس ما تاثیر می گذراند.

وقتی به انتخابی دست می زنیم که در نتیجه ی آن احساس غرور و سربلندی می کنیم و به امتیازاتی می رسیم که تحسین و تشویق اطرافیان را کسب می کنیم ،عزت نفس مان افزایش می یابد.

درمقابل انتخاب هایی هم هستند که در نتیجه ی آن احساس شکست ،سرخوردگی و طرد شدن از طرف دیگران نصیب مان می شود. این انتخاب ها باعث کاهش عزت نفس در ما می شوند.

چیزی که باعث می شود ما کمتر دچار انتخاب های اشتباه شویم ،آگاهی و تفکر است. اغلب انتخاب هایی که از روی احساس و غریزی انجام می دهیم به شکست می انجامد.

ما انتخاب های غریزی را از روی عادتهایی که از خانواده و محیط کسب کرده ایم انجام می دهیم. با اینکه از زندگی پدر ومادر خود انتقاد می کنیم و یک سری روشها را نمی پسندیم،اما همان الگو را در زندگی خودمان به کار می بریم.

اولین کار یا اولین انتخابی که به ذهنمان می رسد را انجام می دهیم،احساس مان بر عقل و آگاهی مان غلبه می کند ،به حس مان رجوع می کنیم و انتخاب می کنیم و کمی بعد به مشکل می خوریم .

وقتی تصمیم به انتخاب می گیریم ،اولین چیزی که به ذهنمان می رسد همیشه صحیح نیست. اتفاقا در اغلب اوقات اولین راه احمقانه ترین و اشتباه ترین راه است.

نمی توان اولین حرفی که می شنویم یا اولین تصمیمی که به ذهنمان رسید را سریع به مرحله اجرا در آوریم. انسان توانایی استدلال کردن دارد. توانایی تفکر و انتخاب دارد. آگاهانه انتخاب کردن،آگاهانه تصمیم گرفتن احتمال و درصد خطاها و شکست های ما را کاهش می دهد و تفکر و انتخاب های صحیح عزت نفس را در ما افزایش می دهد.

 

مطالعه بیشتر:

چرا به این موضوع می پردازم؟|نقطه ی درخشان زندگی من

گفتگوی درونی با خودمان|عزت نفس مهم است