یک کلمه می تواند روز مرا تغییر دهد.

یک کلمه می تواند یاد آور خاطرات گذشته باشد.

یک کلمه می تواندبه من انگیزه و الهام ببخشد.

یک کلمه می تواند آینده ای درخشان را در ذهن من تداعی کند .

یک کلمه می تواند مال من باشد،تنها مال من.

یک کلمه می تواند شور زندگی را در من افزایش دهد.

یک کلمه می تواند اثر بخش و محرکِ من باشد.

یک کلمه می تواند نور را به زندگی ام بپاشد.

یک کلمه می تواند به در ودیوار خانه ی من بچَسبد.

یک کلمه می تواند پُر از شگفتی باشد.

یک کلمه می تواند مرا به فکر فرو ببرد.

یک کلمه می تواند قلمم را به حرکت در آورد .

یک کلمه می تواند تلنگری برای نوشتن یک کتاب شود.

یک کلمه می تواند محیطم را توسعه دهد.

یک کلمه می تواند سطل آبی باشد بر خواب گِرانم.

یک کلمه می تواند صبح زود مقابل چشمانم بایستد و روزبخیر بگوید.

یک کلمه می تواند سیل اشتیاق را به سویم روانه کند .

یک کلمه می تواند مرا از دنیای خاکستری ام بیرون بکشد و قلبم را مالامال از عشق کند.

یک کلمه می تواند مثل آب باشد بر آتش درونم.

یک کلمه می تواند چراغ آینده باشد.

یک کلمه می تواند….

ساعتها می توانم بنویسم ،از یک کلمه ؛ کلمه ای که قرار است در مسیر سفر طولانی ام با من همراه باشد. 

کلمه مال من است . کلمه ای که از سه حرف تشکیل شده است ؛کوتاه است اما طولانی!

رشد کلمه ی من است. کلمه ای که به تازگی در من جوانه زده و تا ابد همسفر من است.

مطالعه بیشتر:

انتخاب ،آگاهی ،رشد شخصی 

یک روز ده هزار کلمه ای