http://bitakeyhani.com

اولیور وندل هلمز :

” ذهنی که تجربه ای جدید آن را بسط داده است هرگز نمی تواند به محدودیت های قبل باز گردد.”

این روزهای پُر چالش و پُر از شگفتی هیجان انگیز و غیر منتظره اند. من در حال تجربه ی شکلی تازه و نو در دنیای آفرینش هستم.

این روزها در حال یادگیری ام. هر چه جلوتر می روم بیشتر مشتاق یادگیری می شوم و همزمان که می آموزم و لذت می برم ،چهره ی کریه نادانی هر از گاهی مقابلم ظاهر می شود.

با اینکه مشتاق خواندن بیشتر هستم اما نیرویی هست که مرا از خواندن دور می کند. برای خودم  چندین زمانِ نیم ساعته برای مطالعه ی روزانه در نظر گرفته ام.مثلا نیم ساعت بخوانم و بعدمشغول کار دیگری شوم. گاهی رسیدن زمانِ مطالعه تبدیل به یک چالش می شود، آگاهانه خودم را سرگرمِ کار دیگری می کنم تا پنج دقیقه دیر تر پشت میز مطالعه بنشینم. کاملا آگاهم و می دانم چه می کنم .برای خودم تنبیه هم در نظر گرفته ام . در ازای هر پنج دقیقه که دیرتر پشت میز مطالعه می نشینم باید ده دقیقه اضافه تر بخوانم ، باید دقیق بخوانم و از روی صفحات مطالعه شده یادداشت برداری کنم.

من این روزها تجربیات تازه ای را به زندگی ام اضافه می کنم وارد عرصه ی جدیدی شده ام تاثیر و ارزش کارهایم روز به روز برایم آشکارتر می شوند، مطالعه ی کتابهای جدید و ورود به دنیایی شگفت و پیمودن مسیر رشد جایی برای بازگشت نمی گذارد. یک جور کشمکش درونی ست ،نمی توانی نخوانی یا کم بخوانی ،نمی توانی ننویسی یا کم بنویسی. در این مسیر که گام نهادی باید تا آخرش بروی .

آمیخته شدن با دنیای نوشتن و خلق محتوا راه بازگشتی ندارد (این نظر من است).

این روزها وقتی در اطرافم راجع به اتفاق جدیدی که برای فلان هنرپیشه ،فلان خواننده، زندگی خصوصی فلانی و کلیپی که می گویند بیش از نیم میلیون بازدید داشته و مثل یک بمب صدا کرده و صدها مورد از این دست خبرهادر جایی میشنوم ، مات و مبهوت فقط نگاه می کنم، چون اطلاعی ندارم و اصلا نمی فهمم راجع به چی حرف می زنند.

من به ذهنم اجازه ی ورود اخبار زرد را نمی دهم. خود را در احاطه ی اخبار و افرادی قرار داده ام که از آنها یاد بگیرم و مهارت ها ی خود را توسعه دهم. گر چه گاهی از خواندن طفره می روم اما همواره در حال آموختن هستم.

مطالعه بیشتر:

هدفمند شدن در زندگی 

محتوا به من یاد داد…