شما به کدام سمت می روید؟|داستانی دربارۀ سقراط
شما به کدام سمت می روید ؟| داستانی دربارۀ سقراط

می گویند سقراط معمولا در کنار دروازۀ شهر آتن می نشست و هنگامی که غریبه ای وارد شهر می شد به او خوشامد می گفت و اگر سوالی داشت پاسخ می داد. 

روزی غریبه ای به دروازۀ شهر رسید و از سقراط پرسید:” مردم این شهر چگونه مردمی هستند؟”….

 

می شنوید:

 

مطالب بیشتر: 

وقتت را صرف چه چیزهایی می کنی؟