صدایت زدم،نشنیدی|پادکست
صدایت زدم،نشنیدی|پادکست

ذهن های بزرگ دربارۀ ایده ها بحث میکنند،ذهن های معمولی دربارۀ رخدادهاو ذهن های کوچک دربارۀ افراد .

-النور روزولت-

امروز متن کوتاهی نوشتم و تصمیم گرفتم آنرا به صورت فایل صوتی در آورم. 

صدایت زدم ،نشنیدی ؛روایتی ست ازیک خداحافظی…

می شنوید :

 

 

مطالب بیشتر: 

پادکست|چکیده ای از داستان دوباره پاییز