ره آسمان دورنست پر عشق را بجنبان
ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان|bitakeyhani.com

ره آسمان درونست  پَر عشق را بجنبان

مولانا

گاهی لازم است به سفری روحانی بروی !
در حالی که جسمت در جایی آرام می گیرد ، روحت، رویاها را درچمدانی بریزد و دور شود ، دورِ دور…

روح بایدبه جایی برود که تنها شود ،باید آزاد باشد،خود را رها کند و به صدای باد گوش بسپارد.

باید بتواند حجم بزرگی از رنج ها و زخمی شدن ها ،خُرد شدن ها و فرو پاشیدن ها را بپذیرد

،باید مرهمِ خویش باشد؛ باید بزرگ شود آنقدر بزرگ که در کلمات نگنجد ،بایدپَرهای عشق را

بگشاید و برفراز آسمان به پرواز در آید .

مطالب بیشتر: 

کلمات را برای اهلش خرج کنید. 

اگر فکر میکنی کسی تو را نمی فهمد… 

من یک زنم…