داستان

داستان کوتاه|مادربزرگ

روی پشت بام توی اتاقک کوچکِ یک و نیم در سه متری ، یک تنور گِلی داشت . سه روز در هفته نان می پُخت. روزهای نان پزی که می رسید کلۀ سحر لگن خمیر را بر می داشت و […]